Free shipping on all orders in the USA!

Yalniz Yurumeyeceksin: Bir Sigorta Duayeni Alaattin Buyukkaya'nin Hatiralari (Hayat Yay Nlar) (Turkish Edition)

ISBN: 9786051510866
Publisher: Hayat
Publication Date: 2016-09-21
Number of pages: 336
  • Sale
  • $40.56
  • Regular price $45.99

Any used item that originally included an accessory such as an access code, one time use worksheet, cd or dvd, or other one time use accessories may not be guaranteed to be included or valid. By purchasing this item you acknowledge the above statement.

Description


TUrk sigortac l k tarihinin ba aktOrlerinden, AB Bakan Yard mc s Dr. Alaattin BUYUKKAYA'n n 40 y ll k sigortac l k hayat ndan Onemli kesitler iCeren hat ralar kitap oldu.
TUrkiye'de Sigortac l k sektOrUnUn geli imi hakk nda Onemli hat ralar n yer ald 'Yaln z YUrUmeyeceksin' adl kitab Mehmet Cemal CiftCigUzeli kaleme ald . Kitap Hayat Yay n Grubu taraf ndan yay nland .
Kitapta Ulkemizdeki sigorta irketlerinin bilinmeyen yanlar, Cok az bilinen gerCekler; ayn zamanda Dr. Alaattin BUYUKKAYA'n n Cocuklu undan ba layan ya am, i disiplini, yOneticilik ve giri imcilik yOnU ile ilgili Ce itli bilgiler de yer al yor.

Konya'dan Selanik'e Selanik'ten Tokat'a...
Dr. Alaattin BUYUKKAYA, ailesi 1924 y l nda Selanik'ten mUbadele ile Tokat'a gOC eden evlad- fatihan bir ailden gelir. Kendisi, babas Arabac Mustafa Efendi, annesi Suriye Han m ve karde i Necati ile birlikte Cocukluk ve lise y llar n Tokat'ta geCirmi tir. Ba ar l bir O renci olan Alaattin BUyUkkaya, Universite y llar nda stanbul'a giderek hem okumu hem de Cal m t r. stanbul Universitesi ktisat FakUltesi'nden mezun olan Alaattin BUyUkkaya, ayn fakUltede UC ayr dalda YUksek lisans ve doktoras n da tamamlam t r. ngiltere ve Fransa'da sigortac l k ve ekonomi ihtisas yapan Dr. Alaattin BUyUkkaya, Universite mezuniyetinden sonra Ba bakanl k Sigorta Murakabe Kurulu'nda uzman mUfetti olarak sigortac l a ba lam t r. mta Sigorta irketi Genel MUdUr Yard mc l ndan sonra Aksigorta Genel MUdUrlU U yapan Dr. Alaattin BUyUkkaya, TUrkiye'nin 30 ya nda, en genC, ilk sigorta Genel MUdUrU olmu tur. Ayr ca yOneticilikten giri imcili e at l m yaparak Merkez Sigorta'y kurmu ve bu irketi be y lda TUrkiye'nin on bUyUk sigorta irketinden biri haline getirmi tir. Cal ma hayat boyunca Merkez Sigorta Genel MUdUrlU U ve YOnetim Kurulu Ba kanl, Milletleraras Ticaret Odas TUrk Milli Komitesi Uyeli i gOrevlerinde bulunan Dr. Alaattin BUyUkkaya, AK Parti'nin Kurucu Uyelerinden birisi olup iki DOnem stanbul Milletvekilli i yapm t r. ngilizce, Frans zca, Almanca bilen BUyUkkaya, evli ve 2 Cocuk babas, 3 torun sahibidir.

Bir Sigorta Duayeni Olarak Dr.Alaattin BUyUkkaya!
zmir ktisat Kongresi ve Sigortac l k Tebli i
Mustafa Kemal AtatUrk'ten sonra Turgut Ozal' n giri imiyle TUrkiye'de ktisat Kongresi zmir'de yap lm ve Dr. Alaattin BUyUkkaya'n n sundu u tebli; TUrkiye'de sigortac l n gelece i ile ilgili devletin ve Ozel sektOrUn bak n de i tirerek TUrk sigortac l n n OnUnU aCm t r. Bu tarihten sonra sigortac l k sektOrUnde yap lan de i imde bu tebli in Onemli rolU olmu tur.

"

Customer Reviews


MORE FROM THIS COLLECTION